บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Blog Detail

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน Micropile

ขั้นตอนและการดำเนินงาน

แก้ไขบ้านทรุด เสริมความแข็งแรงของฐานราก

ยกปรับระดับอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์

            การเสริมฐานรากอาคาร ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขอาคารที่มีการทรุดตัว ซึ่งลำดับขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. จัดเตรียมสถานที่, ขนย้ายวัสดุ-เครื่องมือ
  2. งานขุดดินและขนย้ายดินออก
  3. เสริมเสาเข็มและฐานรากอาคาร
  4. งานถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่และยกปรับระดับ
  5. งานถมดินกลับคืน, เก็บงาน และทำความสะอาด

การเสริมฐานรากอาคารมีรายละเอียดดังนี้

          1.การจัดเตรียมสถานที่, ย้ายวัสดุ, เครื่องมือ

ก่อนเริ่มงานบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเตรียมงาน ซึ่งจะเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างการเตรียมสถานที่ เช่น การกั้นเขตพื้นที่ในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความสะอาด เป็นต้น

กั้นพื้นที่เพื่อดำเนินงานแก้ไขอาคารทรุดด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ กั้นพื้นที่เพื่อดำเนินงานแก้ไขอาคารทรุดด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์

          2.งานขุดดินและขนย้ายดินออก

    เนื่องจากการเสริมฐานรากเป็นการทำงานใต้อาคาร เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นในการทำงานจึงจำเป็นต้องมีการขุดและขนย้ายดินออก  หากพบสิ่งกีดขวาง อาจมีการสกัดเพิ่มเติม

ขุดเดินเพื่อเตรียมพื้นที่การแก้ไขบ้านทรุด  สกัดสิ่งกีดขวาง เพื่อเตรียมกดเสาเข็มสปัน Micropile  สกัดสิ่งกีดขวาง เพื่อเตรียมกดเสาเข็มสปัน Micropile

          3.งานเสริมเสาเข็มสปัน Micropile และฐานราก  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

3.1 การเสริมเสาเข็มเสาเข็มสปัน Micropile ระบบกด(  HYDRAULIC  COMPRESSION  PILES:HCP. )

         ทำการกดเสาเข็ม SPUN MICROPILES(TIS-397) ด้วย HYDRAULIC  โดยอาศัยโครงสร้างอาคารเป็นน้ำหนักถ่วง ซึ่งในระหว่างทำการกดเข็มสปัน Micropile บริษัทฯ สามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันที

การแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน Micropile

 

3.2 การเสริมเสาเข็มระบบตอก( MICRO DRIVEN PILE:MDP. )

ทำการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES(TIS-397) โดยใช้ชุดปั้นจั่นขนาดเล็ก ตอกเสาเข็ม SPUN MICROPILES(TIS-397)  ซึ่งสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันทีจากค่า BLOW COUNT ที่อ่านได้เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากสูตรมาตรฐาน

 

          4.งานถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่( PRELOAD) และยกปรับระดับ

ภายหลังจากการเสริมเสาเข็มสปัน Micropile เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการดัดแปลงฐานรากใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ รวมถึงทำการถ่ายน้ำหนักจากอาคารสู่ฐานรากใหม่ พร้อมทั้งทำการยกปรับระดับอาคารด้วย HYDRAULIC JACKS  โดยทำการปรับระดับของฐานรากแต่ละฐานให้เหมาะสม

ซ่อมบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ซ่อมบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

ซ่อมบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ซ่อมบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

          5.ถมดินกลับคืน,  เก็บงานและทำความสะอาด

   ทำการถอด BRACKET และค้ำยันชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ออกทั้งหมด,ขนดินกลับเข้ามาถมใต้อาคาร,เก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

 แก้ไขบ้านทรุด แก้ไขบ้านทรุด