บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เราใส่ใจดูแลทุกท่านให้เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เพื่อเป็นสวัสดิการ

และตรวจโรคอาชีวอนามัยตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวีธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

~ We are the best companies ~